ආදරෙයි – දුකයි

වලාකුළු පොරවගෙන නිදාසිටි හිරු ඇහැරෙයි, සඳ පාන්දර හැදූ උණු තේ හාද්දක් ලැබ, ඇකිළුණු කමිස ඉස්තිරික්ක වෙයි. දවස දිගහැරෙයි.   වලාකුළු … තව

තාත්තේ..

පාන බෝධිය බෝධිසත්කම පේන දුර සිටි තාත්තේ, හෝඩි අකුරෙන් මල් කපන්නට බෝර පිපිරවු තාත්තේ. . වහම කවියක අකුරු ගලපා සෙත් … තව

තාත්තා

අ” යන්නෙනි ආදරේ – අංශු මතුරක් නොදන්නා කාලයේ, පෙකණි වැල අතහැර, ගත් හෙයිනි ඇලුම් කර ඔබේ ඔය දුක් සසර මේ … තව