වැළඳගැනීම

ඔහු ඇයව වැළඳගත්තේ ය. ඔහුගේ දෑත්, ඉදිරියේ වූ හිස් අවකාශය වටකොට, යළිත් ඔහු වෙතටම ආවේ ය. වායුසමීකරණයෙන් නිකුත් ව, මුළු … තව