මන්නය – Dark and Not so Short #2

“තැඹිලි ඇති කුස්සියෙ.. කපාගෙන බීපන්…” ඔහු කුස්සියට ආවේය. මිරිස් ගල මත මන්නය විය. තැඹිලි දොර මුල්ලේ ය. දොරෙන් පහළ බෑවුම … තව