ඇද මිනිහා

හයියෙන් වැස්ස වහිනවා. ජනේලෙන් එන හිරිකඩ, කෑම කාමරේ වීදුරු මේසේ උඩ, හීනි රටා මවනවා.  ඇද මිනිහා, ඒ මේසේ ම එහා…

බිල්ලෝ

අවුරුදු දහසයකට පස්සේ මම ලංකාවට ආවේ, නෑනා ගේ තුන් මාසේ දානෙට. මඟුලටවත්, මරණේටවත් නාපු මම, තුන් මාසේ දානෙට ආවේ ඇයි…

මළ ගෙදරක කටු සටහන්

සේලයින් දියරය ගලාගෙන ආපු, අවර්ණ බටේ මැද්දෑවේ නවතිච්ච වායු බුබුලක්, ඇස් උඩ ඉන්දගෙන,තමන් ට  අඩි කිහිපයක් පහළින් සිදුවෙමින් තිබුණු ජවනිකාව දිහා බලන්…

පුස්

පැයක් ගෙවිල ඉවරයි. පැයකට සල්ලි ගෙවල මගේ කරගත්තු ගෑණි, දැන් මගේ නෙමෙයි. පැය දෙකකට සල්ලි ගෙවල මගේ කරගත්තු කාමරේ, තව…