ශීත කළ අතුරුපස

පූර්ව දර්ශනය දර්ශනය – 01 නිදන කාමරයක්/ ඇතුළත /ඉතාමත්ම අඩු ආලෝකයක් නිදන කාමරේ ඇඳ මත යුවලක් තුරුළු වී නිදා සිටින … තව